اسپیسر مینی فیکس (Minifix Spacer)

قیمت 1 بسته 500 تایی : 165.000 تومان
جزییات بیشتر

اسپیسر ماکس فیکس (Maxfix plastic Spacer)

قیمت 1 بسته 500 تایی : 175.000 تومان
جزییات بیشتر

اسپیسر هارد فیکس (Hardfix plastic Spacer(Hardfix plastic Spacer)

قیمت 1 بسته 400 تایی :148.000 تومان
جزییات بیشتر